0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مولف: طاهره شاه محمدی
درحال دریافت اطلاعات..
مجموعه هوش برتر (16جلدی،باقاب)
مجموعه هوش برتر (16جلدی،باقاب)
5,000,000﷼
مجموعه هوش برتر (16جلدی،باقاب)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
130488
گروه بندی:
آموزشی نوجوان
قیمت:
5,000,000﷼
5,000,000﷼
هوش برتر15 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
هوش برتر15 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
300,000﷼
هوش برتر15 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
127901
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
هوش برتر13 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
هوش برتر13 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
300,000﷼
هوش برتر13 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
127903
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
هوش برتر14 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
هوش برتر14 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
300,000﷼
هوش برتر14 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
127902
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
هوش برتر16 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
هوش برتر16 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
300,000﷼
هوش برتر16 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
127900
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
هوش برتر 7 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
هوش برتر 7 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
300,000﷼
هوش برتر 7 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
127896
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
هوش برتر 6 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
هوش برتر 6 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
300,000﷼
هوش برتر 6 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
127895
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
هوش برتر 5 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
هوش برتر 5 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
300,000﷼
هوش برتر 5 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
127894
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
هوش برتر 1 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی)
هوش برتر 1 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی)
300,000﷼
هوش برتر 1 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
127890
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
هوش برتر12 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
هوش برتر12 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
300,000﷼
هوش برتر12 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
127904
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
هوش برتر11 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
هوش برتر11 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
300,000﷼
هوش برتر11 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
127905
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
هوش برتر 8 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
هوش برتر 8 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
300,000﷼
هوش برتر 8 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
127897
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
هوش برتر 9 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
هوش برتر 9 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
300,000﷼
هوش برتر 9 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
127898
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
هوش برتر10 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
هوش برتر10 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
300,000﷼
هوش برتر10 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
127899
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
هوش برتر 2 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی)
هوش برتر 2 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی)
300,000﷼
هوش برتر 2 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
127891
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
هوش برتر 3 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی)
هوش برتر 3 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی)
300,000﷼
هوش برتر 3 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
127892
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
هوش برتر 4 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
هوش برتر 4 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
300,000﷼
هوش برتر 4 (بازی،ریاضی،هوش:جمع،تفریق،الگویابی،ضرب و تقسیم)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
127893
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی:زنده باد حقوق شهروندی (ماجراهای ثمین و امین))
آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی:زنده باد حقوق شهروندی (ماجراهای ثمین و امین))
890,000﷼
آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی:زنده باد حقوق شهروندی (ماجراهای ثمین و امین))
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
122286
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک, داستان کودکان
قیمت:
890,000﷼
890,000﷼
کتاب کار کودکان و حقوق بشر 3 (آموزش حقوق فردی و اجتماعی)
کتاب کار کودکان و حقوق بشر 3 (آموزش حقوق فردی و اجتماعی)
220,000﷼
کتاب کار کودکان و حقوق بشر 3 (آموزش حقوق فردی و اجتماعی)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
120497
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
220,000﷼
220,000﷼
کتاب کار من زمین را دوست دارم 1 (آموزش دوستی با محیط زیست)
کتاب کار من زمین را دوست دارم 1 (آموزش دوستی با محیط زیست)
220,000﷼
کتاب کار من زمین را دوست دارم 1 (آموزش دوستی با محیط زیست)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
120494
گروه بندی:
محیط زیست, آموزشی‎ کودک
قیمت:
220,000﷼
220,000﷼
کتاب کار من خودم را دوست دارم 2 (آموزش بهداشت فردی و اجتماعی)
کتاب کار من خودم را دوست دارم 2 (آموزش بهداشت فردی و اجتماعی)
220,000﷼
کتاب کار من خودم را دوست دارم 2 (آموزش بهداشت فردی و اجتماعی)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
120495
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
220,000﷼
220,000﷼
در خانه (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 1 (ماجراهای ثمین و امین))
در خانه (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 1 (ماجراهای ثمین و امین))
245,000﷼
در خانه (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 1 (ماجراهای ثمین و امین))
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
119636
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
245,000﷼
245,000﷼
در آپارتمان (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 2 (ماجراهای ثمین و امین))
در آپارتمان (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 2 (ماجراهای ثمین و امین))
245,000﷼
در آپارتمان (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 2 (ماجراهای ثمین و امین))
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
119637
گروه بندی:
داستان کودکان, آموزشی‎ کودک
قیمت:
245,000﷼
245,000﷼
در مدرسه (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 3 (ماجراهای ثمین و امین))
در مدرسه (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 3 (ماجراهای ثمین و امین))
245,000﷼
در مدرسه (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 3 (ماجراهای ثمین و امین))
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
119638
گروه بندی:
داستان کودکان, آموزشی‎ کودک
قیمت:
245,000﷼
245,000﷼
در شهر (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 4 (ماجراهای ثمین و امین))
در شهر (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 4 (ماجراهای ثمین و امین))
245,000﷼
در شهر (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 4 (ماجراهای ثمین و امین))
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
119639
گروه بندی:
داستان کودکان, آموزشی‎ کودک
قیمت:
245,000﷼
245,000﷼
در فضای مجازی (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 5 (ماجراهای ثمین و امین))
در فضای مجازی (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 5 (ماجراهای ثمین و امین))
245,000﷼
در فضای مجازی (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 5 (ماجراهای ثمین و امین))
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
119640
گروه بندی:
داستان کودکان, آموزشی‎ کودک
قیمت:
245,000﷼
245,000﷼
در اجتماع (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 6 (ماجراهای ثمین و امین))
در اجتماع (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 6 (ماجراهای ثمین و امین))
245,000﷼
در اجتماع (آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی 6 (ماجراهای ثمین و امین))
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1

کد:
119641
گروه بندی:
داستان کودکان, آموزشی‎ کودک
قیمت:
245,000﷼
245,000﷼
نقاشی های ساده با دست:حیوانات،همراه شعر (هاجستم و واجستم 1)
نقاشی های ساده با دست:حیوانات،همراه شعر (هاجستم و واجستم 1)
360,000﷼
نقاشی های ساده با دست:حیوانات،همراه شعر (هاجستم و واجستم 1)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
2

کد:
109716
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
360,000﷼
360,000﷼
نقاشی های ساده با دست:فانتزی،همراه شعر (هاجستم و واجستم 2)
نقاشی های ساده با دست:فانتزی،همراه شعر (هاجستم و واجستم 2)
360,000﷼
نقاشی های ساده با دست:فانتزی،همراه شعر (هاجستم و واجستم 2)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
2

کد:
109717
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
360,000﷼
360,000﷼
حقوق فردی من 1 (کودکان و حقوق بشر:ماجراهای ثمین و امین)
حقوق فردی من 1 (کودکان و حقوق بشر:ماجراهای ثمین و امین)
290,000﷼
حقوق فردی من 1 (کودکان و حقوق بشر:ماجراهای ثمین و امین)
مولف:
طاهره شاه محمدی
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
4

کد:
108225
گروه بندی:
داستان کودکان, آموزشی‎ کودک
قیمت:
290,000﷼
290,000﷼